Thursday, February 9, 2012

Ucapkan "I Love You" Dalam 30 Bahasa Yang Berlainan

0 comments
~Salam~


Bagaimana hendak mengucapkan "I Love You" atau "Saya Cinta Kamu" dalam 30 bahasa yang berlainan. Berikut adalah jawapannya:~>
   
 1. Ana behibek (to woman) (änä hĕ bēk) / Ana behibak (to man) (änä hĕ bĕk) – Arabic
 2. Obicham te (ō bē′ cham tā) – Bulgarian
 3. Soro lahn nhee ah (sir  län  nē  rock) - Cambodian (Khmer)
 4. Wo ai ni (wō ī nē) - Chinese (Mandarin)
 5. Volim te (vau leem  tĕ) – Croatian
 6. Miluji te (mē lū sēē  chā) - Czech
 7. Jeg elsker dig (yī  el sker  dī) – Danish
 8. Ik hou van jou (ĭk  how  von  yow) - Dutch
 9. Au lomani iko (au  dō mä nē  ēkō) - Fijian
 10. Mahal kita (mä häl  kē tä) - Filipino (Tagalog)
 11. Je t’aime (jĕ  tĕm) - French
 12. Ich liebe dich (ēsh  lē-bĕ  dēsh) - German
 13. Ani ohev otach (to woman) (ä-nē  ōhĕv  ōtäk) / Ani ohevet otcha (to man) (ä-nē  ōhĕ-vĕt  ōt-kä) - Hebrew
 14. Mein tumse pyar karta hoon (to woman) (mĕ  äp-sē  pē-är  kär-tä  hūn) / Mein tumse pyar karti hoon (to man) (mĕ  äp-sē  pē-är  kär-tē  hūn) - Hindi
 15. Gráim thú (graw-im  hoo) - Irish Gaelic
 16. Ti amo (tē  ämō) - Italian
 17. Aishiteru (ī shē tā ē rū) - Japanese
 18. Sarang hae (sä-räng  hĕ) - Korean
 19. Saya cinta pada mu (sä-yä  cheen-tä  pä-dä  mū) - Malay
 20. Doset daram (dū sät  dä räm) - Persian (Farsi)
 21. Eu te amo (eh-oo  tē  ämō) - Portuguese
 22. Te iubesc (tĕ  yū bā-sk) - Romanian
 23. Ya tebya liubliu (yä  tĭb-yä  lū-blū) - Russian
 24. Waan ku jecelahay (ooh wan  koo  chet lä hī) - Somali
 25. Te amo (tā  ämō) - Spanish
 26. Nakupenda (nä kū pĕn dä) - Swahili
 27. Jag älskar dig (yä  ĕlsker  dā) - Swedish
 28. Phom rak khun (to woman) (pŏm  läk  kūn) / Chan rak khun (to man) (chän  läk  kūn) - Thai
 29. Seni seviyorum (sĕn-yē  sā vē your rŭm) - Turkish
 30. ‘Rwy’n dy garu di (roo-in  dū  garry  dee) - Welsh
Sumber : Sila klik di sini

Leave a Reply

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...